VELKOMMEN/WELCOME

SnapShot

Vi tolker og forstår livet ud fra de begrænsede informationer, som vore sanser giver os adgang til og ud fra den kontekst, som vor omgivende kultur har lært os at sætte informationerne ind i. Derved identificerer vi oftest os selv som separate og uafhængige væsener, hvis tilsyneladende unikke identiteter og “historier”  vi så arbejder videre på i hele vore såkaldte jordiske liv. Vi bliver udstyret med en verdensopfattelse, der ofte ikke er meget andet end en illusion af billeder og projektioner i vore hoveder. Det kan måske nok give os en følelse af tryghed og bekræftelse, men det holder os også væk fra mange af livets muligheder og dybere indsigter. Vi ved ikke bedre, og derfor stiller vi som regel heller ikke os selv spørgsmålet, om livet kan være mere end det. På denne måde ender langt de fleste af os med at leve et mere eller mindre ubevidst, begrænset, vanemæssigt og konceptuelt liv i en verden bestående af adskilte mennesker, væsener og objekter og med meget større fokus på individualitet og forskelle end på sammenhæng og enhed. Albert Einstein formulerede det således:

“Et menneske er en del af den helhed, vi kalder “universet”. Han oplever sig selv, sine tanker og følelser som noget adskilt fra resten … en slags optisk bedrag af hans bevidsthed. Dette bedrag er en slags fængsel for os, som begrænser os til vore personlige begær og til hengivenhed for nogle få personer nær ved os. Vores opgave må være at frigøre os selv fra dette fængsel ved at udvide vores hengivenhed til at omfatte alle levende væsener og hele naturen i dens skønhed.” 

Vi kan kun forbedre oplevelsen af og forståelsen for mennesker og omverden ved at lære os selv bedre at kende. Hvis vore personlige og globale mål er mindre lidelse og mere kærlighed, kan vejen kun gå via større bevidsthed om alt og alles indbyrdes samhørighed og afhængighed af hinanden. Og denne vej kan kun starte med, at vi hver især intuitivt finder frem til, hvem vi i sandhed er. Og det handler på ingen måde om, hvad jeg eller nogen anden tænker, mener eller tror. Det handler altså slet ikke om at finde den rette tro eller religion. Det handler udelukkende om, at vi alle selvstændigt bliver intuitivt mere bevidste om, hvad livet er og dermed hvem vi selv essentielt er. Engelske Rupert Spira byder f.eks. ind med dette smukke bud:

“Jeg er den åbne, tomme, tilladende bevidsthed, i hvilken kroppens, sindets og verdens manifestationer dukker op og forsvinder, med hvilken de bliver erfaret og, ultimativt, ud af hvilken de er lavet. Jeg, bevidsthed, kender ikke modstand og er derfor freden selv; jeg søger intet og er derfor lykken selv; og jeg er fuldstændigt eet med alle forekomster og er som sådan kærligheden selv.”                      

Dette website handler om det grænseløse og ultimative livsperspektiv, der åbenbarer sig, når det går op for os, at der bag krop og sind er noget meget større, som vi må forholde os ydmygt til. Når vi mennesker når frem til denne oplevelse, bliver vi som ydre personligheder mere og mere gennemsigtige for dette store, idet vi bliver mindre forfængelige, selvoptagne og egoistiske. Ærefrygten for skabelsen vokser, og den sande altomfavnende kærlighed får grobund. I al ydmyghed tilbydes her kilder til inspiration for enhver, der er klar til at gå lidt dybere for at finde sit sande selv og sine muligheder. Du kan bl.a. finde stor livsvisdom fra mange forskellige såkaldte spirituelle lærere. Ingen af bidragsyderne har eller havde dog nogen illusion om at kende hele sandheden. Ej heller har eller havde de nogen som helst hensigt om, at deres indsigt skal/skulle danne grundlag for en ny trosretning eller religion. Alle er eller var udelukkende motiveret af et stærkt ønske om at skærpe den enkeltes intuitive evner og frembringe inspiration for enhver, der måtte ønske at lære mere om livet og dermed om dem selv. Prøv at åbne nogle af de døre, der tilbydes her, og tag så blot det, du kan bruge og føler for. Vær stille og åben, bliv inspireret og tro kun på, hvad der kommer igennem dig selv, hvad der føles helt rigtigt.

Og hvis du så, efter at have bevæget dig lidt rundt her, føler dig positivt påvirket, kunne du måske få lyst til at dele oplevelsen med andre. Del gerne med dine venner, familie eller website-besøgende. Du må også gerne linke til denne side fra dine sociale medier, egen hjemmeside, blog m.v. Og så er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte mig med feedback, kommentarer, ideer eller forslag. Kun SAMMEN kan vi forsøge at skabe det kærlige liv, vi alle gerne vil være og leve.

Gert Behnke (gbe@pc.dk)

Dette websted kan indeholde (links til) ophavsretsbeskyttet materiale, som er de respektive forfatteres, komponisters og kunstneres ejendom. Det gengives her udelukkende i en ikke-kommerciel sammenhæng. Hvis der er indhold på dette websted, som tilhører dig, og som du ikke ønsker publiceret her,  venligst kontakt mig og det vil omgående blive fjernet. I øvrigt fralægges ethvert ansvar for indholdet af andre websites, hvortil dette websted henviser.

 

 

We interpret and understand life  from the limited information that our senses give us access to and from the context which our surrounding culture has taught us to put this information into. Thereby, we still mostly identify ourselves as separate and independent entities whose seemingly unique identities and “stories” we then continuously keep working on throughout our so-called earthly lives. We are equipped with a world view that is often nothing else than an illusion of pictures and projections in our heads. It may give us a feeling of security and confirmation, but it also keeps us away from many of life’s opportunities and deeper insights. We do not know better and therefore we usually don´t ask ourselves, if life can be more than that. In this way, most of us end up living a rather unconscious, limited, habitual and conceptual life in a world of separate human & other beings and objects and with much more focus on individuality and differences than on coherence and unity. Albert Einstein put it this way:

“A human being is a part of a whole, called by us “universe”. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest – a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.” 

We can only improve the experience and understanding of people and the surrounding world by getting to know ourselves better. If our personal and global goals are less suffering and more love the road can only go through higher awareness of everything´s and everyone´s mutual cohesion and interdependence. And this path can only start with each of us intuitively realizing who we truly are. And it´s really not about what I or anybody else is thinking or believing. It´s not about finding the right belief or religion. It´s only about all of us independently becoming intuitively more aware of what life is and so, of who we essentially are ourselves. Rupert Spira offers this beautiful definition:

“I am the open, empty, allowing presence of Awareness, in which the objects of the body, mind and world appear and disappear, with which they are known and, ultimately, out of which they are made. I, Awareness, do not know resistance and am, therefore, peace itself; I seek nothing and am, therefore, happiness itself; and I am intimately one with all appearances and am, as such, love itself.”

This website is about the boundless and ultimate life perspective which reveals itself when it dawns on us that behind body and mind there is something much bigger by which we have to deal humbly. When we humans reach this experience then as physical personalities we become more and more transparent for this big as we become less and less vain, self-centered and egoistic. Reverence for creation will grow and the true all-embracing love will find its breeding ground. In all humility this is offered as a source of inspiration for everyone who is ready to go a little deeper to find his or her true selves and the immanent possibilities. Among other things you can find great wisdom from many different socalled spiritual teachers. Yet none of the contributors have or had any illusion of knowing the whole truth. Neither do or did they have any intention to make their insight a basis for any new creed or religion. All of them are or were solely motivated by a strong wish to sharpen each individual person´s intuitive skills and provide inspiration for anyone who may want to learn more about life, i.e. themselves. Try to open some of the doors presented here, and take then only what you find useful and what you feel for. Be still and open, become inspired, and believe just in what´s coming through yourself, what feels really right!

If then, after moving around a bit here, you feel positively affected, you might like to share the experience with others. Please feel free to share with your friends, family or website visitors. You can also link to this page from your social media, own website, blog, etc. And of course, you are always very welcome to contact me with any feedback, comments, ideas or suggestions. Only TOGETHER we can try to create the loving life we all want to be and live.

Gert Behnke (gbe@pc.dk)

This website may contain (links to) copyrighted material which is the property of the respective authors, composers, and artists. It is provided here for non-profit purposes only. If there is any content appearing on this site that belongs to you and that you don´t want to appear on this site, please message me and it will be removed promptly. Besides, all responsibility for the contents of other websites referred or linked to is disclaimed.